.RU

Аналіз сучасної системи оподаткування

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ .

ПЛАН

Вступ. 3

1. Оподаткування операцій з ЦП, які здійснюються юридичними особами. 5

1.1. Оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з цінними паперами 5

1.2. Стягнення податку за емісію цінних паперів. 12

1.3. Первісне придбання цінних паперів. 14

2. Оподаткування професійної діяльності на ринку цінних паперів. 15

3. Оподаткування доходів нерезидентів від операцій з цінними паперами. 22

4. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінним паперами. 25

5. Оподаткування операцій з цінними паперами податком на додану вартість. 26

6. Особливості оподаткування операцій за конкретними видами цінних паперів. 28

Висновок. 34

Список використаної літератури. 37

Вступ

Найважливіша частина політики розвитку ринку цінних паперів - податкова компоненту. Світовий досвід свідчить: ринки цінних, як джерело інвестицій, завжди і скрізь мають величезні податкові пільги. В умовах кризи, дефіциту інвестицій і високих ризиків створення сильних податкових стимулів, які компенсують ці ризики, є одним з найсильніших інструментів мотивації населення до вкладення заощаджень - в українські акції і облігації.

Податкові стимули важливі і для інвесторів - юридичних осіб (підприємства під впливом податкового тягаря занижують штучно прибутковість, відмовляються демонструвати фінансові накопичення, які могли б вкладати у власний розвиток або в капітали інших підприємств).

На сьогодні механізм оподаткування, нажаль, не є дієвим стимулом для розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. Про нищівний вплив податкових проваджень на ринок цінних паперів в Україні свідчать дані щодо зареєстрованих емісій. Так, обсяг зареєстрованих у 2004 році випусків корпоративних облігацій склав 116,4 млн.грн., що у 151,2 раз більше, ніж за попередній 2003 рік (770 тис.грн.). Але вже у другому півріччі 2004 року було зареєстровано лише п’ять випусків облігацій підприємств на загальну суму 13,5 млн.гривень (що у 8,6 разів менше ніж у попередньому періоді). Протягом 2005 року було зареєстровано випуски облігацій лише на суму 6,2 млн.гривень.

Такі ж негативні наслідки мають місце і в галузі спільного інвестування, яке здійснюється інвестиційними фондами та компаніями. Якщо до початку 2000 року загальний обсяг зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів склав 1470,8 млн.грн., то протягом 2005 року загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів ледь перевищила 7 млн.грн. Не краща ситуація склалася і щодо випуску банківських боргових зобов’язань у формі таких цінних паперів, як ощадні сертифікати. За станом на 1.10.06 р. частка цінних паперів власного боргу в структурі "чистих" зобов’язань комерційних банків склала всього 1,4 відсотка до підсумку.

Не має сенсу і у справлянні податків і з доходів по державних облігаціях, оскільки такі податки лише призводять до кредитування бюджетом власників цих цінних паперів. Аналіз показує, що звільнення від оподаткування доходів по цінних паперах істотним чином не вплине на наповнення доходної частини держбюджету, однак створить потужні стимули, своєрідну "вільну економічну зону" для залучення інвестицій, реінвестування доходів у розвиток економіки, в тому числі її реального сектора, і внаслідок цього призведе до розширення бази оподаткування та збільшення податкових надходжень до бюджету.

1. Оподаткування операцій з ЦП, які здійснюються юридичними особами 1.1. Оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з цінними паперами

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання при здійсненні операцій з використанням цінних паперів, є:

· Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» (чинний з 16.05.2006 р.);

· Закон України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

· Закон України від 01.03.2006 №334/94-вр „Про оподаткування прибутку підприємств”;

· Уніфікований закон про переказний та простий векселі від 07.06.30 р. (дата набуття чинності Україною — 06.01.2000 р.);

· Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III «Про обіг векселів в Україні» (Закон № 2374-III);

· Закон України від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»;

· Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

· Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.03.2001 р. № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.04.2001 р. за № 318/5509;

· Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. № 331 «Про затвердження Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.1996 р. за № 743/1768;

· Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів»;

· Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.1997 р. № 13;

· Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV;

· Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV;

· Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», із змінами та доповненнями (далі — Закон № 334/94);

· Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», із змінами та доповненнями (далі — Закон № 168/97).

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) містить окрему главу, яка присвячена цінним паперам як об’єктам цивільних прав. Питання випуску, обігу цінних паперів, надання посередницьких послуг при здійсненні операцій з цінними паперами у сфері господарювання врегульовані також і в Господарському кодексі України (далі – ГК України).

Легальні визначення цінного папера, які міститься у п. 1 ст. 194 ЦК України та в абз. 2 п. 1 ст. 163 ГК України, є майже тотожними з однією лише відмінністю, яка зумовлена розмежуванням сфер правового регулювання обох кодексів. В Господарському кодексі конкретизовано особу, що може випускати (видавати) вексель. Відповідно до ГК України такою особою може бути лише суб’єкт господарювання. Цивільний кодекс не виключає можливості емісії цінних паперів також і фізичними особами.

Легальне визначення цінного паперу дає змогу виділити його характерні ознаки:

- цінним папером є документ;

- документ має бути встановленої форми;

- документ має містити відповідні реквізити;

- документ посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску;

- документ повинен передбачати можливість передачі прав, що з нього випливають, іншим особам.

Лише наявність усіх наведених ознак у сукупності дозволяє віднести той чи інший документ до цінних паперів.

Відповідно до п. 3 ст. 195 ЦК України цінні папери можуть випускатися у документарній і бездокументарній формі. Отже, не завжди цінний папір буде матеріалізовано у паперовому документі.

Цінний папір обов’язково повинен містити реквізити, встановлені законом, інакше такий цінний папір може бути визнано нікчемним (ст. 196 ЦК України). Тому, при посвідченні угод з цінними паперами особливу увагу слід приділяти наявності усіх реквізитів, які зазначені у цінному папері (сертифікаті). Перелік обов’язкових реквізитів цінних паперів в залежності від їх виду міститься у Законі України „Про цінні папери і фондовий ринок”. Зазначене стосується передусім цінних паперів, випущених в документарній формі. При бездокументарному випуску цінних паперів або у випадку, коли цінні папери були знерухомлені, сертифікати цінних паперів власникам не видаються. Підтвердженням права власності на такі цінні папери є виписка з рахунку у цінних паперів, що видається зберігачем. Водночас виписка з рахунку у цінних паперах не є цінним папером і не може бути предметом угод про відчуження цінних паперів.

Правова природа цінного паперу дозволяє виділити дві визначальні його характеристики. По-перше, цінний папір – це документ, який посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила, і власником, тобто фіксує зобов’язальні відносини (ст. 194 ЦК України). По-друге, цінний папір Цивільним кодексом України віднесено до категорії речей, які є самостійними об’єктами цивільного обороту.

З точки зору двоїстої природи цінного паперу, який, з одного боку, є об’єктом матеріального світу (річчю), а з іншого, – фіксує майнові права його володільця, у Цивільному кодексі України передбачена можливість передачі прав із цінного паперу в порядку цесії.

Права із цінного паперу на пред’явника передаються шляхом вручення цінного паперу, права із іменного цінного паперу – у порядку цесії, права за ордерним цінним папером – шляхом вчинення індосаменту (пункти 3 – 5 ст. 197 ЦК України).

Водночас, у Господарському кодексі України питання передачі цінних паперів вирішено інакше. Відповідно до ГК України правовий режим обігу цінних паперів на пред’явника не відрізняється від режиму, встановленого у ЦК України. Такі цінні папери обертаються вільно. Іменні ж цінні папери згідно з п. 3 ст. 163 ГК України передаються шляхом повного індосаменту, тобто шляхом вчинення передавального напису, який засвідчує перехід прав за цінним папером.

Таким чином, між ст. 197 ЦК України і ст. 163 ГК України існує протиріччя, усунути яке вбачається можливим тільки шляхом прийняття відповідних змін до одного з кодексів.

На сьогодні в Україні існує близько 35 тис. акціонерних товариств. Але, незважаючи на таку досить велику кількість емітентів, стабільний попит у інвесторів мають акції небагатьох компаній.


a-on-myatezhnij-prosit-buri-v-a-starovojtov-pereehal-v-ssha-na-samom-dele-general-armii-starovojtov-nikuda-ne.html
a-osnovanie-dlya-provedeniya-meropriyatiya-perechen-meropriyatij-dlya-energoblokov-vver-1000v-302338.html
a-osnovnaya-literatura-programma-disciplini-filosofiya-gse-f-10-specialnost-informatika-030100-050202-65.html
a-otchet-ekspertov-po-hartii.html
a-ovchinnikov-v-onishenko-a-borovikov-mezhdunarodnaya-yubilejnaya-alpiniada-na-pik-lenina-v-chest-50-letiya-sovetskogo-gosudarstva.html
a-p-anisimov-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-biologiya.html
 • school.bystrickaya.ru/352-gololed-tuman-grad-molnii-uchebnoe-posobie-avtori-plotnikov-v-v-tunegolovec-v-p-dvgu-dalribvtuz-2001-vvedenie.html
 • education.bystrickaya.ru/3-obshie-trebovaniya-k-strukturnim-elementam-tekstovogo-dokumenta-metodicheskie-rekomendacii-k-vipolneniyu-i-zashite.html
 • crib.bystrickaya.ru/kniga-predstavlyaet-soboj-sbornik-ocherkov-o-naibolee-tyazhelih-katastrofah-na-more-za-poslednie-dva-veka-napisannaya-populyarno-ona-podrobno-osveshaet-takie-temi-stranica-5.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/p-p-ershov-konek-gorbunok.html
 • predmet.bystrickaya.ru/reshenie-miorskogo-rajonnogo.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-po-trudovomu-obucheniyuobuchenie-trudu-shkolnikov-podchineno-obshej-celi-kursa.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/m-yu-kondratev-kollektiv.html
 • composition.bystrickaya.ru/okazaniya-uslug-po-peredache-vo-vremennoe-vladenie-i-ili-v-polzovanie-torgovih-mest-raspolozhennih-v-obektah-stacionarnoj-torgovoj-seti-ne-imeyushih-torgovih-z.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pamyat-mishlenie-i-obshenie.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sovet-direktorov-pskovenergo-rassmotrit-ryad-voprosov-po-podgotovke-k-vneocherednomu-sobraniyu-akcionerovvse-novosti-sankt-peterburga-cityspbru-24112005.html
 • control.bystrickaya.ru/chudesnoe-oruzhie-tretego-rejha-stranica-5.html
 • studies.bystrickaya.ru/6-5-televizionnie-antenni-bitovaya-radioapparatura-brodskij.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-20-g-rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-osnovi-regionalnogo-razvitiya-v-10-klasse.html
 • znanie.bystrickaya.ru/52-instrukciya-po-sozdaniyu-smeti-rashodov-metodicheskie-rekomendacii-po-formirovaniyu-predlozhenij-dlya-uchastiya-v.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vi-logika-i-posledovatelnost-rabota-nad-soboj-v-tvorcheskom-processe-voplosheniya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-105-kod-da-vinchi.html
 • klass.bystrickaya.ru/52-tematicheskij-plan-programma-disciplini-anglijskij-yazik-dlya-napravleniya-080400-62-prikladnaya-matematika-i.html
 • institute.bystrickaya.ru/ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag-za-i-kvartal-2003-g-stranica-15.html
 • urok.bystrickaya.ru/pravila-proizvodstva-i-priemki-rabot-chast-iii-kontaktnie-seti-elektrificirovannogo-transporta-glava-41.html
 • tests.bystrickaya.ru/kurs-pgs-35-goda-na-baze-srednego-professionalnogo-2-kurs.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/6rashodi-na-zhkh-237mr-v-tom-chisle-iz-mestnogo-byudzheta-napravleno-21-mr.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-opd-f-03-osnovi-specialnoj-pedagogiki-i-psihologii.html
 • lesson.bystrickaya.ru/marketingovij-plan-promishlennogo-predpriyatiya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nasha-gazeta-pomogla-diabetikam-argumenti-i-fakti-utkin-sergej-17122008-051-str-49.html
 • abstract.bystrickaya.ru/4-informaciya-o-gosudarstvennoj-registracii-zastrojshika.html
 • control.bystrickaya.ru/dolzhnostej-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-stranica-19.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/wwwami-tassru-s-nachala-goda-v-orenburgskoj-oblasti-dopolnitelnuyu-dispanserizaciyu-proshli-bolee-50-tisyach-rabotnikov-byudzhetnoj-sferi-25102006-g.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovnie-principi-vibora-sapr-vnedryaemih-v-uchebnij-process-i-harakteristiki-etih-sistem.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prikaz-ot-2011g-rabochaya-programma-sostavitel-safina-liliya-rifkatovna-geografiya-9-klass.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/unit-3-celts-programma-elektivnogo-kursa-profilnogo-obucheniya-po-anglijskomu-yaziku-v-starshih-klassah-razrabotala.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-novij-god-scenarii-k-novomu-godu.html
 • nauka.bystrickaya.ru/viktorina-provoditsya-na-territorii-rossijskoj-federacii-v-sleduyushie-sroki-s-23-iyulya-2012-goda-po-30-iyulya-2012-goda-vklyuchitelno.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-ot-18-maya-2012-goda-386-oprovedenii-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-po-obshestvoznaniyu-fizike-v-ppe-alekseevskogo-rajona.html
 • znanie.bystrickaya.ru/analiz-antikrizisnogo-upravleniya-predpriyatiya-zao-arno-chast-11.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/komandir-instruktor-vozdushnogo-sudna-i-obshie-polozheniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.